Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Odborný program 2018

 

BANSKÉ PREDPISY A ICH APLIKÁCIA V PRAXI

seminár

jún 2018

oznámime

JUDr. Ing. Ivan Krajník

obuke@obuke.sk

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s novými banskými a súvisiacimi predpismi a ich aplikáciami v praxi.


SALAMANDROVÉ DNI BANSKÁ ŠTIAVNICA

odborné a slávnostné stretnutia

6.–8. 9. 2018

Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babjaková, primátorka
Ing. Milan Durbák, BŠ-HD banícky spolok

Nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk
durbák@hbu.sk

Prezentácia baníckych tradícií a prvej Baníckej akadémie na svete


BIOTECHNOLÓGIE A KOVY V. – BIOTECHNOLOGIES & METALS V.

V. medzinárodná konferencia

september 2018

Aula ústavov SAV Košice

Hutnícka fakulta TU Košice
ZO Slov. baníckej spoločnosti pri ÚGt.SAV
Prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD.UPJŠ Košice
Ing. Alena Luptáková, PhD. ÚGtSAV
luptakova@saske.sk

Medzinárodná konferencia o biohydrometalurgickom spracovaní surovín a odpadov, bioremediacia ekologicky zaťažených oblastí


VÝSKUM, VÝROBA A POUŽITIE OCEĽOVÝCH LÁN, DOPRAVNÍKOV A ŤAŽNÝCH ZARIADENÍ

XX. medzinárodná konferencia VaPOL

18.-21. 9. 2018

Grand hotel PERMON

Fakulta BERG TU Košice
ZO Slov. baníckej spoločnosti pri Fakulte BERG
Prof. Ing. Daniela Marasová, PhD.d.marasová39@gmail.com, daniela.marasova@tuke.sk

Najnovšie poznatky v oblasti používania oceľových lán v baníctve a v ďalších odvetviach priemyslu.


MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ BANÍCTVA A GEOLÓGIE

medzinárodná konferencia

4.-5. 10. 2018

Hotel Repiská, Demänovská dolina

Ing. Ján Hrabovský,PhD.
Ing. Slavomír Hredzák
Ing. Mikuláš Beránek


banskákomora@banskákomora.sk
banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk

Analýza súčasného stavu baníctva a geológie a východiská pre jeho oživenie.

pozvánka / invitation


11. STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA PEZINOK

odborné a historické stretnutie s medzinárodnou účasťou

21.-23. 9. 2018

Pezinok

Ing. Erik Sombathy, predseda Združenia
Mgr. Oliver Solga, primátor mesta
Štefan Granec, predseda Malokarpatský banícky spolok Pezinok

zdruzeniebsc@gmail.com
primator@pezinok.sk
stefan.granec@centrum.sk

Na stretnutí sa prezentuje banícka história mesta, Slovenska a ako aj banských miest zo zahraničia


SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

XXVII. vedecké sympózium

november 2018

Hrádok-zariadenie Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava

ZO Slov. baníckej spol. pri Gt.SAV
Ing. Slavomír Hredzák, PhD., riaditeľ

hredzak@saske.sk

Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou pravidelne hodnotí stav prostredia v zaťažených regiónoch ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú


NOVÉ POZNATKY Z OBLASTI VŔTANIA,ŤAŽBY, DOPRAVY A USKLADŇOVANIA UHĽOVODÍKOV

XIX. medzinárodná konferencia

12.-14. 11. 2018

Grand hotel PERMON, Podbanské

Fakulta BERG TU Košice
ZO Slov. baníckej spoločnosti pri Fakulte BERG
SBS
Prof. Ján Pinka, CSc.
jan.pinka@tuke.sk

Medzinárodná konferencia o nových poznatkoch v oblasti uhľovodíkoch.