Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Odborný program 2019

 

Geologická stavba  a  metalogenéza  kremnických  vrchov

Vedecký seminár so zahraničnou účasťou

 24-25. máj  2019

 Kremnica

RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

lubomir.hrasko@geology.sk

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s novými poznatkami o geologickej stavbe a metalogenéze Kremnických vrchov.

 

12. stretnutie banských  miest a obcí Slovenska  Ľubietová

odborné a historické stretnutie s medzinárodnou účasťou

 17.-19. mája 2019

 Ľubietová

Ing. Erik Sombathy,predseda Združenia

Ing. Pavel Zajac, starosta obce

Dagmar Zajacová, OZ LIBETHA,Ľubietovský banícky a hutnícky spolok

 zdruzeniebsc@gmail.com                                                    

 starosta@lubietova.sk

ozlibetha2011@gmail.com

 

Na stretnutí sa prezentuje história slobodného kráľovského mesta Ľubietová a  slovenského baníctva.

 

Banské predpisy a ich aplikácia v praxi

seminár

 jún 2019

 bude oznámené

JUDr. Ing. Ivan Krajník

obuke@obuke.sk

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s novými banskými a súvisiacimi predpismi a ich aplikáciami v praxi.

 

Salamandrové dni Banská Štiavnica

odborné a slávnostné stretnutia

5.–7. 9. 2019

Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babjaková, primátorka

Ing. Milan Durbák, BŠ-HD banícky spolok

nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk

durbák@hbu.sk

 

Geodézia, kartografia a geoinformatika  2019

Medzinárodná konferencia

10.–13. 09. 2019

Wellness hotel Repiská

Doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, Fakulta BERG TU Košice

 peter.blistan@tuke.sk

 tel. 055 602 2786

 

30. medzinárodná konferencia slovenskej baníckej spoločnosti - Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie

Medzinárodná konferencia

3.-4.10.2019

Hotel Repiská, Demänovská dolina

Ing. Ján Hrabovský,PhD.

 

Hrabovsky.np@gmail.com

banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk

Analýza súčasného stavu baníctva a geológie, východiská pre jeho oživenie vo vzťahu ku životnému prostrediu

Pozvánka / Invitation

 

230. výročie  úmrtia  Giovanni Antonio Scopoli

seminár

 24. október 2019

Banská Štiavnica

Banskoštiavnicko- Hodrušský banícky spolok

Ing. Milan Durbák

 durbak@hbu.sk

Život, dielo a vedecké prínosy  2. profesora mineralógie, chémie a metalurgie na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici v r. 1769-1777

 

Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy

XXVIII. vedecké sympózium

 november 2019

Hrádok-zariadenie Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava

SlovenskejZO Slov. baníckej spoločnosti pri ÚGt.SAV

Ing. Slavomír Hredzák, PhD., riaditeľ

hredzak@saske.sk

Vedecké sympózium  s medzinárodnou účasťou pravidelne hodnotí stav prostredia v zaťažených regiónoch ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú