Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Úvod

V januári 2017 sa sekretariát Slovenskej baníckej spoločnosti presťahoval na novú adresu a zároveň sa zmenili i ostatné kontaktné údaje nasledovne:


Slovenská banícka spoločnosť sa Vám predstavuje na novej webovej adrese a chce pokračovať aj naďalej v svojich aktivitách na podporu prieskumnej a ťažobnej činnosti za pomoci individuálnych a kolektívnych členov, ako aj jej sympatizantov.

Budeme aj naďalej podporovať v rámci Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie vypracovanie takej surovinovej politiky, ktorá umožní na báze legislatívnych úprav zvýšené využívanie domácej surovinovej základne a zabráni postupnej likvidácii banskej a prieskumnej činnosti na Slovensku.

Na podporu tohto úsilia budeme organizovať medzinárodné konferencie a iné akcie, prijímať odporúčania pre štátne orgány. Veríme, že spoločným úsilím sa nám to podarí a vrátime využívanie domácich nerastných surovín do popredia záujmu štátnych orgánov a verejnosti

Program činnosti SBS vychádza zo Stanov a uznesení, ktoré sú prijímané na Valných zhromaždeniach spoločnosti. Konkrétny program SBS a jeho plnenie sú uvedené na novej webovej stránke. Vaše pripomienky a návrhy obohatia našu spoločnú činnosť.

Z histórie

Je známe, že prvé banícke spoločnosti vznikli už v roku 1892. V Banskej Štiavnici bol 27. júna slávnostne založený Krajinský banícko-hutnícky spolok Uhorska, ktorý bol premiestnený do Budapešti a svoje aktivity vyvíja dodnes. V tom istom roku bola založená aj Spoločnosť inžinierov a technikov baníctva Poľska, ktorá patrí medzi najaktívnejšie banícke spoločnosti v Európe.

Slovenská banícka spoločnosť sa začala aktivizovať v rámci Slovenskej akadémie vied vo Vedecko-technickej spoločnosti pre baníctvo a vedúcu úlohu zohrával od r. 1955 Prof. Ing. Jozef Šimčisko, ktorý bol jej predsedom až do r. 1977, kedy ho vystriedal Ing. Ján Baran, CSc., ktorý viedol spoločnosť do konca roku 1989.

Po zmenách v novembri 1989 dochádza ku zániku Československej vedecko-technickej spoločnosti, vznikli národné spoločnosti a 13. júna 1990 na 1. Valnom zhromaždení v Bratislave vznikol samostatný právny subjekt Slovenská banícka spoločnosť. Prípravu jej založenia viedol prípravný výbor na čele s vtedajším podpredsedom SBS Ing. Mikulášom Beránekom. Od tohto obdobia vo funkcii predsedu-prezidenta boli Ing. Stanislav Macko, Ing. Martin Huba, CSc., Prof. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc. a Ing. Ján Hrabovský, PhD., ktorý túto funkciu vykonáva od r. 2006.

Postavenie

Slovenská banícka spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľným, verejnoprospešným, neziskovým, demokratickým združením organizácií, klubov, spolkov, cechov, kolektívnych a individuálnych členov, regionálnych zoskupení a odborných sekcií. Spoločnosť združuje odborníkov v baníctve, geológii, plynárenstve, v naftovom priemysle, ktorí pôsobia vo vyhľadávaní, ťažbe, úprave, projekcii, výstavbe, vede, výskume, školstve a v súvisiacich odboroch.

Činnosť

Organizovanie a zabezpečovanie odborných akcií za účelom rozširovania nových poznatkov vo vede a technike, ako sú napr. konferencie, semináre, školenia, rekvalifikačné kurzy, výstavnícka, vydavateľská a iná činnosť. Každoročne sú organizované medzinárodné konferencie k problematike surovinovej politike štátu a k využívaniu nerastných surovín. Podporovanie spoločenského postavenia baníctva a rozvíjania jeho stavovských tradícií. Medzištátna spolupráca so Spoločnosťami a bansko-geologickými inštitúciami v zahraničí, návštevy zahraničných odborných akcií, návštevy odborníkov zo zahraničia. Spolupráca s bansko-geologickými organizáciami, inštitúciami ako aj školami v Slovenskej republike. Poskytovanie poradenskej a inej činnosti.Position

Slovakian Mining Society (Society) is a voluntary non-profit democratic society of public benefit, comprising clubs, groups, gilds, collectives, individuals, regional groups and professional units. The society associates specialists in mining, geology, gas and oil industry who are active in exploration, extraction, processing, design, construction, science, education and related branches.

Activities

Organizing and backing of professional events in order to spread new ideas in science and technology through conferences, seminars, trainings, re-qualification courses, exhibitions, publishing and other activities. Conferences on mineral policy and mineral utilisation are organised on yearly basis. Supporting the social significance of mining and development of professional traditions. International co-operation with foreign mining and geological associations, participation in conferences and visits of foreign specialists. Co-operation with mining and geological companies, institutions and schools in Slovak Republic. Providing of consultation services and other activities.