Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ
Československej armády č. 25, 974 01 Banská Bystrica


S T A N O V Y
Schválené na 24. Valnom zhromaždení 21. februára 2013

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Slovenská banícka spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľným verejnoprospešným, neziskovým, demokratickým a nepolitickým združením základných organizácií, klubov, spolkov, cechov, kolektívnych a individuálnych členov, regionálnych zoskupení a odborných sekcií.
 2. Spoločnosť združuje odborníkov všetkých profesií v baníctve, geológii, plynárenstve, v naftovom priemysle, ktorí pôsobia vo vyhľadávaní, ťažbe, úprave, projekcii, výstavbe, vede, výskume, školstve a v súvisiacich odboroch.
 3. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.
 4. Sídlom Spoločnosti je Banská Bystrica.
 5. Adresa sídla Spoločnosti: Slovenská banícka spoločnosť, Prezídium spoločnosti, Československej armády 25, 974 01 Banská Bystrica
 6. Spoločnosť je samostatným právnym subjektom. Odvodenú právnu subjektivitu majú aj členské organizácie, ktoré sú zaregistrované Prezídiom Spoločnosti.
 7. Štatutárni zástupcovia Spoločnosti sú prezident, viceprezidenti a výkonný tajomník.

Článok 2
Poslanie Spoločnosti

 1. Združovať, podporovať a koordinovať účasti členov pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky, technologickej úrovne výroby a kvality výrobkov, pri urýchľovaní riešenia úloh vedecko-technického rozvoja, pri rozširovaní a aplikácii vedecko-technických poznatkov.
 2. Podporovať výskum, vývoj a aplikáciu spracovávania informácií v oblasti vedy a techniky, urýchľovať šírenie a výmenu informácií o vede a technike. Usilovať o zachovanie kultúrnych hodnôt a poskytovať sociálnu pomoc.
 3. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a techniky.
 4. Podporovať a orientovať činnosť na zvyšovanie vzdelanosti a kvalifikácie.
 5. V záujme rozširovania poznatkov vo vede a technike poriadať kongresy, konferencie, dni novej techniky, výstavy, semináre, školenia, rekvalifikačné školenia a kurzy, vykonávať propagačnú, výstavnícku, vydavateľskú a edičnú činnosť.
 6. Podporovať spoločenské postavenie baníctva a rozvíjať jeho stavovské tradície. Usilovať o zachovanie kultúrnych hodnôt a poskytovať sociálnu pomoc.
 7. Spoločnosť plní tieto úlohy:
  1. poskytuje svojim členom poradenské, vzdelávacie, ekonomické, právne, informačné, organizačné a iné dohodnuté služby,
  2. organizuje a zabezpečuje odborné a vzdelávacie akcie,
  3. vypracováva odborné expertízy, odporúčania, stanoviská a iné materiály z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie,
  4. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, zamestnávateľskými a odborovými zväzmi, profesnými komorami a spoločnosťami, výrobno-obchodnými subjektmi, výskumnými ústavmi a školami a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v baníctve, geológii a v súvisiacich odvetviach,
  5. organizuje a zabezpečuje medzištátnu spoluprácu s obdobnými spoločnosťami a bansko-geologickými inštitúciami v zahraničí,
  6. vykonáva spoločnú hospodársku činnosť podľa potreby môže zriaďovať účelové a hospodárske zariadenia,
  7. spravuje spoločný majetok Spoločnosti,
  8. chráni záujmy svojich členov vyplývajúce z poslania Spoločnosti k iným subjektom.

Článok 3
Členstvo v Spoločnosti, práva a povinnosti člena

 1. Členom Spoločnosti môže byť každá základná organizácia, klub, spolok, cech (ďalej len Organizácia) kolektívny ako aj individuálny člen, alebo iná právnická osoba, ktorá sa prihlási do Spoločnosti a vykonáva svoju činnosť v súlade s poslaním Spoločnosti. Členmi sa môžu stať aj cudzí štátni príslušníci.
 2. Organizácie sú zakladané pri podnikateľských subjektoch, rozpočtových a príspevkových organizáciách, alebo v mieste bydliska, v regiónoch združením osôb. Podmienkou ustanovenia Organizácie je minimálne 5 členov.
 3. Individuálne členstvo vzniká:
  1. podaním prihlášky do Organizácie, resp. do Spoločnosti
  2. vydaním členského preukazu

  Členom sa môže stať občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. U žiakov stredných škôl a učilíšť po ukončení 2. ročníka.

 4. Členstvo v Spoločnosti zaniká:
  1. vystúpením Organizácie, alebo individuálneho člena
  2. zánikom Organizácie
  3. zánikom Spoločnosti
  4. rozhodnutím Prezídia Spoločnosti, ak činnosť člena Organizácie je v rozpore s jej Stanovami
 5. Členstvo v Organizácii zaniká:
  1. vystúpením člena
  2. zánikom Organizácie
  3. rozhodnutím výboru Organizácie, ak činnosť člena je v rozpore so Stanovami Spoločnosti
 6. Práva člena Organizácie a Spoločnosti
  1. Požadovať a zúčastňovať sa plnenia úloh vyplývajúcich z článku 2 Stanov.
  2. Požadovať sprostredkovanie spolupráce s ostatnými Spoločnosťami Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a s Organizáciami.
  3. Využívať prednostne a zvýhodnene spoločný majetok ZS VTS, Spoločnosti, Organizácie, ako aj služby poskytované Spoločnosťou.
  4. Zúčastňovať sa rokovaní a akcií zvolaných Spoločnosťou a Organizáciou.
  5. Podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti k činnosti Spoločnosti a Organizácie.
 7. Povinnosti člena Spoločnosti:
  1. Dodržiavať Stanovy Spoločnosti
  2. Odovzdať finančný príspevok na činnosť Spoločnosti v dohodnutej výške.
 8. Povinnosti člena Organizácie:
  1. Dodržiavať Stanovy Spoločnosti
  2. Platiť členské príspevky
 9. Kolektívne členstvo
  1. Kolektívnym členom môže byť každá organizácia s pôsobnosťou v Slovenskej republike, alebo v zahraniční, ak jej poslanie je zlučiteľné so slovenským právnym poriadkom.
  2. Kolektívne členstvo vzniká podaním prihlášky do Spoločnosti
  3. Kolektívne členstvo zaniká: písomným oznámením o vystúpení zo Spoločnosti k 31. 12. bežného roka
  4. Práva kolektívneho člena
   1. požadovať od Spoločnosti vedecko-technické informácie, stanoviská, expertízy a ďalšie služby podľa vzájomnej dohody
   2. žiadať informácie o podujatiach v Spoločnosti a partnerských organizáciách v zahraničí a vysielať svojich členov na tieto akcie
   3. predkladať návrhy na usporiadanie odborných, alebo výchovno-vzdelávacích podujatí
   4. zúčastniť sa Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim a byť volený do orgánov spoločnosti.
  5. Povinnosti kolektívneho člena:
   1. dodržiavať Stanovy Spoločnosti
   2. uhradzovať kolektívny členský finančný príspevok
   3. podieľať sa na odborných podujatiach usporiadaných Spoločnosťou, umožňovať svojim členom prácu v Spoločnosti a pre tieto činnosti vytvárať priaznivé podmienky a ďalšie výhody.

Ustanovenia bodu 9. sa vzťahujú aj na jednotlivé Organizácie Spoločnosti, až na body a), b).

Článok 4
Organizačná štruktúra

 1. Základnými organizačnými jednotkami Spoločnosti sú základné organizácie, spolky, kluby, cechy, ktoré majú odvodenú právnu a ekonomickú subjektivitu.
 2. Členom Spoločnosti môžu byť kolektívni a individuálni členovia, alebo iný právny subjekt.
 3. S prihliadnutím na potreby Spoločnosti môžu sa vytvárať regionálne, alebo územné koordinačné orgány. Tieto majú delegované právomoci zo strany Spoločnosti.
 4. Pre zabezpečenie odbornej činnosti Spoločnosti sa môžu vytvárať regionálne zoskupenia a odborné skupiny.

Článok 5
Orgány spoločnosti

 1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria delegovaní zástupcovia všetkých Organizácií a kolektívnych členov, členovia Prezídia Spoločnosti, Kontrolnej rady, predsedovia regionálnych zoskupení a vedúci odborných skupín. Počet delegátov na Valné zhromaždenie stanovuje Volebný poriadok Spoločnosti.
  Valné zhromaždenie otvára prezident Spoločnosti.
 2. Výkonným orgánom Spoločnosti medzi Valnými zhromaždeniami je Prezídium Spoločnosti (11 - 15 členné).
 3. Kontrolným orgánom Spoločnosti je Kontrolná rada (3 - 5 členná).

Orgány Organizácií

 1. Najvyšším orgánom Organizácie je členská schôdza.
 2. Výkonným orgánom Organizácie medzi členskými schôdzami je výbor Organizácie (minimálne 3 členný).
 3. Kontrolným orgánom Organizácie je Kontrolná komisia (minimálne 3 členná).

Článok 6
Úlohy orgánov

 1. Valné zhromaždenie
  1. volí na 4 - ročné funkčné obdobie Prezídium a náhradníkov Prezídia Spoločnosti, prezidenta Prezídia a Spoločnosti, Kontrolnú radu a náhradníka Kontrolnej rady. Valné zhromaždenie na návrh Prezídia SBS schvaľuje čestného člena Prezídia.
  2. schvaľuje Stanovy Spoločnosti a ich zmeny, program činnosti, rokovací a volebný poriadok, ako aj Zásady hospodárenia Spoločnosti.
  3. Schvaľuje rozpočet a hospodárenie Spoločnosti.
  4. Rozhoduje o zániku Spoločnosti vrátane spôsobu majetkovej likvidácie. Uznesenie o zániku je platné, keď ho odsúhlasia 2/3 prítomných delegátov Valného zhromaždenia.
  5. Prejednáva činnosť Prezídia a Kontrolnej rady a ukladá im príslušné opatrenia.
  6. Valné Zhromaždenie zvoláva Prezídium Spoločnosti minimálne jedenkrát za rok, alebo keď o to požiada písomnou formou 1/3 Organizácií združeným v Spoločnosti, alebo na žiadosť Kontrolnej rady a to do 3 mesiacov od podania ich žiadosti.
  7. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné keď sa ho zúčastní 50 % delegátov zo zaregistrovaných Organizácií, v prípade zániku Spoločnosti je potrebná 2/3 účasť delegátov.
 2. Prezídium Spoločnosti
  Zastupuje Spoločnosť pri rokovaniach voči tretím osobám a Organizáciám.
  1. schvaľuje registráciu členov Spoločnosti
  2. volí viceprezidentov, výkonného tajomníka a hospodára Spoločnosti, ako aj ďalšie funkcie v Prezídiu
  3. schvaľuje vytvorenie odborných skupín. Potvrdzuje vo funkcii vedúcich odborných skupín Spoločnosti,
  4. zabezpečuje plnenie Programu činnosti a vykonáva koordinačnú, metodicko-riadiacu činnosť a ďalšiu činnosť v súlade so Stanovami Spoločnosti,
  5. zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá pracovné materiály, ako aj správy o svojej činnosti,
  6. deleguje (odvoláva) svojho zástupcu za (z) člena rady Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností,
  7. zastupuje Spoločnosť pri rokovaniach s vládnymi a štátnymi orgánmi, ako aj pri styku s partnerskými spoločnosťami v zahraničí,
  8. zriaďuje, prípadne ruší zariadenia Spoločnosti a určuje ich pravidlá činnosti a hospodárenia
  9. prerokováva a schvaľuje návrhy čestných uznaní a odmien,
  10. prerokováva návrhy Kontrolnej rady a ukladá plnenie prijatých úloh,
  11. Prezídium Spoločnosti zvoláva jeho Prezident minimálne 1 krát štvrťročne, alebo keď o to požiada 1/3 členov Prezídia,
  12. Prezídium predkladá návrh čestného člena Prezídia na schválenie Valnému zhromaždeniu
 3. Čestný člen Prezídia Spoločnosti
  1. plní funkciu poradcu Prezídia spoločnosti s hlasom poradným,
  2. zúčastňuje sa na základe pozvania rokovania Prezídia Spoločnosti, alebo na základe požiadania posudzuje materiály.
 4. Kontrolná rada
  1. je kontrolným, nezávislým orgánom Spoločnosti,
  2. kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia, správnosť tvorby a hospodárenia s finančnými prostriedkami Spoločnosti a na požiadanie Organizácií,
  3. v prípade zrušenia Organizácie vykonáva finančnú a majetkovú uzávierku jej hospodárenia
  4. kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, Stanov a Zásad hospodárenia Spoločnosti
  5. volí predsedu Kontrolnej rady.
 5. Členská schôdza
  1. volí na 2-3 ročné obdobie výbor Organizácie, predsedu Organizácie a Kontrolnú komisiu,
  2. schvaľuje Program činnosti, rozpočet a hospodárenie Organizácie,
  3. schvaľuje na základe návrhu výboru čestných členov výboru Organizácie,
  4. rozhoduje o zániku Organizácie. Toto rozhodnutie vyžaduje 2/3 väčšinu prítomných členov Organizácie,
  5. prejednáva činnosť výboru a Kontrolnej komisie Organizácie,
  6. členskú schôdzu zvoláva výbor Organizácie minimálne 1 krát ročne, alebo keď o to požiada 1/3 členov, resp. Kontrolná komisia
  7. členská schôdza je uznášaniaschopná, keď sa jej zúčastní 50 % členov Organizácie.
 6. Výbor organizácie
  Zastupuje Organizáciu pri jej jednaniach voči Spoločnosti a tretím osobám.
  1. schvaľuje vytvorenie účelového, prípadne hospodárskeho zariadenia Organizácie a štatút tohto zariadenia
  2. schvaľuje vedúcich odborných skupín,
  3. volí jednotlivých funkcionárov výboru,
  4. deleguje (odvoláva) svojho zástupcu do Valného zhromaždenia Spoločnosti
  5. zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi, ktorej predkladá pracovné materiály, ako aj účty zo svojej činnosti,
  6. prerokováva návrhy Kontrolnej komisie a ukladá plnenie úloh.
 7. Kontrolná komisia
  1. je kontrolným a revíznym orgánom Organizácie,
  2. kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, Stanov a Zásad hospodárenia
  3. predkladá stanoviská výboru Organizácie a členskej schôdzi
  4. volí predsedu Kontrolnej komisie.

Článok 7
Hospodárenie


Finančné hospodárenie Spoločnosti a Organizácií sa riadi platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia Spoločnosti a ročnými rozpočtami schválenými Valným zhromaždením a členskou schôdzou.
Činnosť Spoločnosti je financovaná:

 1. Z výnosov zo spoločného majetku spravovaného Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností.
 2. Z vlastných výnosov zo spoločných akcií a hospodárenia Spoločnosti a Organizácie.
 3. Z podielu kolektívneho členského finančného príspevku a z príspevkov Organizácií a individuálnych členov.
 4. Z príspevkov a darov od právnických a fyzických osôb.
 5. Z iných zdrojov.

Činnosť Organizácie je financovaná :

 1. Z individuálnych členských príspevkov.
 2. Z kolektívnych členských príspevkov.
 3. Z výnosov z vlastnej činnosti.
 4. Z príspevkov a darov právnických a fyzických osôb.
 5. Z iných zdrojov.

Článok 8
Hospodárske a účelové zariadenia

Spoločnosť a Organizácia na zabezpečenie svojej činnosti môžu zriaďovať účelové, prípadne hospodárske zariadenia.
Činnosť takýchto zariadení upravuje osobitný štatút.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť sa hlási do Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ako právneho nástupcu ČS VTS v Slovenskej republike.
 2. V zmysle stanov sa Spoločnosť stáva nástupníckou organizáciou Banskej spoločnosti ČS VTS. Týmto vstupuje do je práv a povinností a preberá časť majetku podľa dohody so ZS VTS. Majetok, ktorý doteraz vlastnili pobočky ČS VTS, sa stáva ich vlastníctvom.
 3. V zastúpení Spoločnosti sú oprávnení rokovať:
 4. Prezident, viceprezidenti, výkonný tajomník a ďalší poverení členovia Prezídiom Spoločnosti.
  Podpisové právo majú:
  Prezident, viceprezidenti, výkonný tajomník, hospodár ( pokladničné doklady ) a ďalší poverení členovia Prezídiom SBS.

 5. V zastúpení Organizácie sú oprávnení rokovať predseda a ďalší, výborom poverení členovia.
 6. Podpisové právo majú predseda Organizácie a ďalší členovia schválení výborom Organizácie.

 7. Stanovy môžu byť menené len na Valnom zhromaždení Spoločnosti.
 8. Spoločnosť používa pečiatku s označením
  Slovenská banícka spoločnosť, Prezídium spoločnosti,
  Československej armády 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31905285
 9. Organizácie používajú pečiatku
  Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri ...................................,
  reg. č. .................., PSČ ........... mesto.............................ulica
 10. Schválením týchto Stanov sa nahradzujú Stanovy, ktoré boli registrované MV SR pod číslom VVS/1-900/90-377 s následne zaregistrovanými zmenami pod číslamiVVS/1-900/90-377-1 zo dňa 19. 4. 1994, VVS/1-900/90-377-2 zo dňa 9. 7. 2001, VVS/1-900/90-377-3 zo dňa 2. 8. 2006, VVS/1-900/90-377-4 zo dňa 28. 12. 2006 a VVS/1-900/90-377-5 zo dňa 1.4. 2010.
 11. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Zmena Stanov vzatá na vedomie dňa 12. 4. 2013, číslo spisu VVS/1-900/90-377-6.

Zmena Stanov vzatá na vedomie dňa 12. 4. 2013
číslo spisu VVS/1-900/90-377-7.
JUDr. Oľga Plišňáková, v.r.
riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena Stanov zaregistrovaných
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 12. 4. 2013
pod číslom spisu WS/1-900/90-377-6

Článok 1

5) Adresa sídla Spoločnosti Slovenská banícka spoločnosť, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica.

Článok 6

1)f) Valné zhromaždenie zvoláva Prezídium spoločnosti minimálne jedenkrát za rok, alebo keď o to požiada písomnou formon 1/3 Organizácií združených v Spoločnosti alebo 1/3 kolektívnych členov spoločnosti

1)g) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď sa ho zúčastní viac ako 50 % z pozvaných delegátov

Článok 9

6)Spoločnosť používa pečiatku s označením Slovenská banícka spoločnosť, Prezídium spoločnosti, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31905285


Zmena Stanov nadobúda platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Zmena Stanov vzatá na vedomie dňa 27. 4. 2018
číslo spisu VVS/1-900/90-377-7
JUDr. Jana Vallová, PhD, v.r.
riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky